fbpx

INVEST MYANMAR SUMMIT 2019

၂၈ - ၂၉ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၉ • ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ

Invest Myanmar Summit 2019 သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေတြ႔ဆံုဖလွယ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ နိုုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ စီးပြားေရးအဖြြဲ႔အစည္းတို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ရက္ၾကာက်င္းပမည့္ Invest Myanmar Summit 2019 ဖိုရမ္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏို္င္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရဆုိင္ရာ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္လည္းေတြ႔ဆုံႏိုင္သည့္ စင္ျမင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏တက္ႀကြသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိျခင္း
ျမန္မာအစိုးရ၏ ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအက်ိုဳးအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတူပူးေပါင္း ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း
အလားအလာရွိသည္႔စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ား စီစဥ္ထားရွိျခင္း
သင္၏ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈစီမံခ်က္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံသူမ်ားထံသို႔ တင္ျပႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း
မိမိရည္ရြယ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္စီမံကိန္းမ်ားကိုျပသႏုိင္ျခင္း

ေဟာေျပာမည့္သူမ်ား

ဦးေသာင္းထြန္း

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠဌဦးေသာင္းထြန္း

INVEST MYANMAR SUMMIT ၏ ျခားနားခ်က္

အျခား Summit မ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အဓိကထားျခင္း

အဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

တစ္ခုေသာလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအားလုံးပါဝင္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ အစိုးရဆိုင္ရာမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္စီမံကိန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း

ပြဲၿပီးမွေတြ႕ဆုံေသာစည္းေဝးမ်ား

INVEST MYANMAR SUMMIT

ညိွႏႈိုုင္းသေဘာတူညီမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထားျခင္း

ျပပြဲမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အျပန္အလွန္အက်ုိဳးျပဳမႈႏွင္႔ စီးပြားေရးကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း

မိမိရည္ရြယ္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္မႈ

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ပါဝင္မႈ

အားေပးခ်ီးျမွင္႔သူအျဖစ္ အစိုးရဆိုင္ရာမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင္႔ ေဒသဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွျခင္း

ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာအစည္းအေဝးမ်ား

PARTNERS

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

KNOWLEDGE PARTNERS

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

MEDIA PARTNERS

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

SPONSORS

MEDIA PARTNERS

စီစဥ္သူအေၾကာင္း
သတင္းစာလႊာရယူရန္ အမည္စာရင္းသြင္းပါ