Power distribution power supply Myanmar modernisation

ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း – ျမန္မာ့စြမ္းအင္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ပါမည္ေလာ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အိမ္တုိင္းမီးလင္းေစလိုေသာ ဆႏၵရွိပါသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မၾကာမီပင္ အာဏာရ National League for Democracy (NLD) အစိုးရသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲႏုိင္ေစရန္ အဓိ႒ာန္ခ်လိုက္ပါသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္က တုိေတာင္းေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္ျပႆနာမွာ က်ယ္ျပန္႔သည္၊ ႐ႈတ္ေထြးသည္ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ အလြန္အကုန္အက်မ်ားလွပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ၂၀၃၀ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ အမ်ဳိးသားပါဝါလိုင္း (national grid) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မႈမွာ ၂၀၀၅ ခုတြင္ ၂၂.၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလ်ာ့ေလ်ာ့ခန္႔မွာ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲႏုိင္ျခင္းမရွိၾကေသးေခ်။

လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲခြင့္မရၾကေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသားပါဝါလိုင္းႏွင့္ ၁၀ ကီလုိမီတာမွ်ပင္ မကြာေဝးေသာေနရာ၌ရွိေနၾကသည္။ ၎တို႔မွာ ဖေယာင္းတုိင္၊ ဓာတ္ေငြ႔သံုးမီးဖိုႏွင့္ မီးစက္မ်ားကို အသံုးျပဳေနၾကရသည္။

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေတာ့ ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖေယာင္းတုိင္၊ ေရနံဆီမီးအိမ္တို႔ကိုသာ သံုးေနရသူ ၂၀.၃ သန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃ သန္းခန္႔အထိ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ဦးေရ၏ ေလးပံု တစ္ပံုခန္႔မွာ ဆိုလာမီးျဖင့္ အိမ္ကို မီးလင္းေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ အထိ ဆိုလာသံုးစြဲႏုိင္သူ လံုးဝမရွိခဲ့ေခ်။

ႏိုင္ငံအတြင္း တသီးတျခားစီေဝးကြာလွေသာ ႏုိင္ငံလူထုအားလံုးကို လွ်ပ္စစ္ပါဝါလုိင္းမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္သြယ္တန္း ကြန္ယက္တည္ေဆာက္ေရးမွာ ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

လာမည့္ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ လိုအပ္ခ်က္ ၃ ဆ တိုးလာမည္ဟု စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနက
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ထိုလုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္ ေဒၚလာဘီလီယံ ဆယ္ဂဏန္းအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ လက္ရွိလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ စြမ္းအားကို ၅ဆ တိုးဖို႔ လုိအပ္ေပမည္။

သြယ္တန္းမႈ ကုန္က်စရိတ္

ပါဝါလိုင္းႏွင့္ အိမ္ကို ဆက္သြယ္မည့္ လမ္းက ေကြးေကာက္၍ ရွည္လ်ားပါဘိ။
ေလစြမ္းအင္သံုး တာဘိုင္မ်ား၊ ႏ်ဴကလီးယားစက္႐ံုမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြး (သို႔မဟုတ္) အျခား စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားျဖင့္ စတင္ထုတ္လုပ္ရေပမည္။

လူေနအိမ္မ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေဝရန္ ဗို႔အားျမင့္လုိင္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ား၊ ထရန္စေဖာ္မ်ားႏွင့္ အျခားအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားလိုအပ္သည္။ ဤအေရးမွာ သီးျခားျပႆနာျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ သီးျခားအစီအစဥ္မ်ားရွိသည္။ (National Electrification Plan, NEP) အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ေထာက္ပံ့ေရး (National Electricity Master Plan, NEMP) အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးပင္မစီမံခ်က္တို႔ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းတစ္ခုစီတြင္ သီးျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္၊ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ တူတာတစ္ခုကေတာ့ စီမံခ်က္ ႏွစ္ခုစလံုး အလြန္အကုန္အက်မ်ားမည့္ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။

လူေနၿမိဳ႕ရြာမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား power လိုင္း grid ဆက္သြယ္ေပးမည့္ NEP စီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္ပင္လွ်င္ ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံခန္႔မွန္းထားသည္။

ၿမိဳ႕ရြာမ်ားအတြင္း လုိအပ္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရး မပါေသးေခ်။ ၎တို႔ အတြက္လည္း ေနာက္ထပ္ တစ္ဘီလီယံေလာက္ ကုန္က်ႏုိင္ေပသည္။ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးတာဝန္မွာ အစိုးရပခံုးေပၚက်ေရာက္ေနသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အကူအညီေပးလို သည့္ ဆႏၵကို ျပသခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အထိ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေလ်ာ့ေလ်ာ့သာ ရေသးသည္။ ဂ်ာမဏီဘဏ္ KfW မွ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asian Development Bank – ADB) ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank) တို႔မွ ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ တို႔ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ထုတ္ေခ်းရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

စြမ္းအင္ နယ္နမိတ္

၂၀၃၀ ေလာက္ေရာက္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ သံုးဆတိုးလာမည္ဟု မွန္းထားသည္။ ထိုလိုအပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးက႑မွာ ပို၍ပင္ အကုန္အက်မ်ားေပသည္။ ၂၀၁၅ တြင္ ADB ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒၚလာ ၄၀ ဘီလီယံခန္႔ လုိအပ္မည္ဟု ဆုိသည္။

ထိုေငြအမ်ားစုကို ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ ရရွိမည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အျခားအဓိကစြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားမွာ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ တန္းစီေနရာ ယူထားၾကၿပီ။

ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ လမ္းျပေျမပံုမွာ ေရးဆြဲေနဆဲပင္ရွိပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး NLD အစိုးရသည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုကို တစ္ခုတည္းေပါင္းစပ္လုိက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ လွ်ပ္စစ္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပင္မ အစီအစဥ္ Master Plan ၃ ခု ကို ADB ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ Japan International Cooperation Agency (JICA) တုိ႔မွ အၿပိဳင္တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအထဲတြင္ JICA မွ ေရးဆြဲေသာ National Electricity Master Plan က ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ JICA က ျမန္မာ့စြမ္းအင္အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္သည့္ က႑မွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ေနာက္ဆံုး တင္ျပခဲ့ေသာ NEMP စီမံကိန္းတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေက်ာက္မီးေသြး ၃၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးဌာနက ထိုအဆိုျပဳမူၾကမ္းကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးအေပၚတြင္ မီွခိုလြန္းၿပီး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ကို လ်စ္လ်ဴျပဳထားသည္ဟု ေထာက္ျပသည္။ ၂၀၁၇ ခု အတြက္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္ေရာေႏွာပံုမွာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ အစီရင္ခံစာအရ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ပါဝင္သည္။

JICA က ေနာက္ဆံုးအဆိုျပဳခ်က္အသစ္ တင္ျပပါမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ထြက္ရွိၿပီး ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွစ္ခု စလံုးတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္လက္ရွိေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

ျပည္သူပိုင္က႑ ေခတ္မီေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ သုေတသနစုေဆာင္းမႈ နည္းစနစ္အသစ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္လားရာ trend မ်ားကို ေျပာင္းျပန္ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈ၊ လူထု၏ အမွန္တကယ္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈႏွင့္ အျခားက႑မ်ားသည္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။

၂၀၃၀ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ေရးသည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာႏုိင္သည္ မွန္ေသာ္လည္း ထိုပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းမွာမူ လူတုိင္းမွန္းဆၾကည့္ယံုသာ ရွိေပမည္။

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

သင္ဟာရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံသူတစ္ဦးလား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံႈမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား? သင္သိရိွလိုသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္အတြက္ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

Download the Invest Myanmar Summit 2019 app today to request appointments* and check out the latest Summit programme.

*Only available to registered Summit participants.