states and regions Invest Myanmar Summit

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနယ္ပယ္၏ အနာဂတ္အတြက္ သမိုင္းဝင္မည့္ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ Invest Myanmar Summit 2019 တြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ “ယခုအခ်ိန္သည္ မိမိတို႔အားလံုး ရဲရင့္ၿပီးရည္မွန္းခ်က္ႀကီးစြာ ထားရွိရေတာ့မည့္ ကာလ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား”

  • ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၂ ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၀ ဦးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူေပါင္း ၁၆၀၀ နီးပါး မၾကဳံစဖူး တက္ေရာက္ခဲ့
  • ပထမဆံုး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၀ခု၏ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
  • အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၀ ဘီလီယံတန္ဖိုးရိွ ပုဂၢလိကႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး စီးပြားေရးစီမံကိန္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ျပသ

ျမန္မာ၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ ၂ဝ၁၉  ခုႏွစ္။

ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားတို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ Invest Myanmar Summit 2019 အား ယေန႔တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏွစ္ရက္တာ ကာလအတြင္း တက္ေရာက္သူေပါင္း ၁၆၀၀ နီးပါး ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

ယခုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၀ခု ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမွာ အမွတ္သက္ေသ  တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတို႔လည္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားမွ ရရွိလာမည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရွ႕ေျပးသေကၤတတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကေသာ တိုင္းေဒသႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွာ ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္း၊ မႏၱေလး၊ ဧရာဝတီ၊ တန ၤသာရီ၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရိွ Myanmar International Convention Centre 2 (MICC-2) တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ ယခုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအား ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အတိုုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ကာ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းမွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ယခုအခ်ိန္ဟာ ကၽြန္မတို႔အားလံုး ရဲရင့္ၿပီးရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးထားရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု  နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏီွးျမဳွပ္ႏွံသူမ်ားအား Invest Myanmar Summit 2019 အတြက္ ဦးေဆာင္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ “ကၽြန္မတို႔အေနျဖင့္မၾကာေသးမီနွစ္မ်ားကပင္ သိသာထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ လ်က္သလို၊ သိသာထင္ရွားမႈ မရိွေသာ္ျငား အေရးပါေသာ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အားလံုး၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘက္စံုစီးပြားေရး စနစ္တိုးတက္မႈကို ဦးတည္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကို ပိုမိုစနစ္က်ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ကိုအေျချပဳ၍ လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖြံ႔စည္းမႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (MSDP) ၊ လတ္တေလာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကို အေျချပဳ၍ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

“ကၽြန္မအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ားျပားသည့္ အေျခအေနတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္” ျဖစ္ေၾကာင္း သူမအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အလားတူပင္ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း၏ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား၌လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္အား ဖန္တီးရာ တြင္ ပုဂၢလိကက႑တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အေရးပါေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Invest Myanmar Summit က လက္ငင္းေဆာင္ရြက္လို႔ရတဲ့  စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ျပသထားေၾကာင္း Invest Myanmar Summit 2019 ၏ ဥကၠ႒ ဦးေဝၿဖိဳး ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေသးစိတ္စီစဥ္ျပသထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ အေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုုက္ရိုုက္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုုနိုင္မႈေတြတိုု႔ေၾကာင့္ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက ၎တိို႔ရဲ႕ ျမန္မာနိုုင္ငံတြင္ရင္းႏီွးျမွဳပ္နွံမႈ လမ္းေၾကာင္း အတြက္ပိုုမိုုရွင္းလင္း တဲ့အသိပညာ ေတြကိုု ရယူသြားနိုင္မယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္” ဟုလည္း ဦးေဝၿဖိဳးမွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Invest Myanmar Summit ၌ လက္ေတြ႔ႏွင့္ လက္ငင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိကစီမံကိန္းမ်ား ၂၀၀ ေက်ာ္ အားေရြးခ်ယ္ျပသထားၿပီပါသည္။

“ယခုအခ်ိန္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ အေရးပါတဲ့ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုမွာ ေရာက္ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တန္ဖိုးေတြကို ယံုၾကည္လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စည္းလံုး ညီညြတ္မႈရွိေၾကာင္း ျပသရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးပါတဲ့့ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေတြ စုစည္းၿပီး သူတို႔မွာရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကို ခ်ျပျခင္းက စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၏ ျပယုဒ္ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ တစ္ခုစီမွာ ကိုယ္ပိုင္အားသာခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလိုအပ္ေနေသာ က႑ေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈကို လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဖန္တီးၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အား ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခ်က္အခ်ာေနရာ ျဖစ္လာေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ဤေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအမ်ားအျပား တက္ေရာက္ေသာ ပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ၎တို႔ေဒသအသီးသီး၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာေကာင္းမ်ား ႏွင့္ ေဒသလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေန တိုးတက္လာရန္ႏွင့္ က႑အလုံးစံုတို႔၌ တိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပသရန္ အေကာင္းဆုံးေသာအခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ဥပမာ – လူေတာ္ေတာ္မ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသရဲ႕ အေျခခံေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္တဲ႔ ေရေၾကာင္းဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္အေရးပါေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို သိၾကေသးမည္ မဟုတ္ပါ” ဟု ရခိုင္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (MSDP) ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းဘဏ္ (National Project Bank) တို႔အား အဓိကေရးသားဖြဲ႔စည္းသူမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာလည္း Invest Myanmar Summit 2019 ၏ အျခားအေရးပါေသာ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းဘဏ္ (National Project Bank) သည္ အေရးပါေသာ စီမံကိန္းအားလံုး၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား တစ္ေနရာထဲတြင္ စုေဆာင္းထားရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ MSDP တို႔အား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (NECC) အဖြဲ႕ဝင္ ဦးမင္းရဲပိုင္ဟိန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္စီးပြားေရးက႑အတြက္ MSDP ၏ အခန္းက႑ အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးဆက္ေအာင္က ျပည္သူ႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုုင္ရာ စီမံကိန္းဘဏ္ (National Project Bank) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ MSDP တို႔အား မည္သို႔ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MIFER) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး အစရွိသည့္ ထင္ရွားေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ေဟာေျပာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

“ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာေျပာင္းလဲမႈ အခ်ိန္အခါျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Invest Myanmar Summit က်င္းပျခင္းမွာ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထမဆံုးေသာမိုဘိုင္းေစ်းကြက္ကို တြင္က်ယ္ေအာင္သံုးစြဲေသာႏိုင္ငံမ်ားအနက္မွ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ပလက္ေဖာင္းကို ၁၀၀% ျပည့္အသံုးျပဳ၍ ခိုင္မာစစ္မွန္ေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း အေျခအေနရိွေနေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကေမာၻဇမိုဘိုင္းပိ္ိုက္ဆံအိတ္ (KBZPay) မွာ သက္ေသတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ KBZPay စတင္ စမ္းသပ္မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လမွစတင္၍ ယေန႔ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူ အင္အား ၁ သန္းေက်ာ္ရိွၿပီး အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ KBZPay အသံုးျပဳ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစုစုေပါင္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္ အထိရိွ၍ ၎၏အရိွန္အဟုန္သည္ ဆက္လက္တည္ျမဲလ်က္ရိွပါသည္။ အထက္ပါ KBZPay စနစ္တြင္ မိုဘိုင္းမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္္ပိုင္အခ်က္အလက္ႏွင့္ ရုပ္ပံုစီစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကီးမားေသာတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ အလားအလာမ်ားကို ေဖၚျပေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိုဘိုင္းကိုဦးစားေပးေသာမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေမာ္ဒယ္ေဖၚေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ရိွေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၎တို႔၏ ရဲရင့္ေသာရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ တမူထူးျခားအံံ႔ၾသစရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကိုေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္” ဟု ကေမာၻဇဘဏ္၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ Mr. Mike DeNoma က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပိုမိုလြယ္ကူေသာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းအျဖစ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MIFER)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တို႔၏ ျပခန္းမ်ားတြင္ MyCo ဒီဂ်စ္တယ္စာရင္းေပးသြင္းမႈစနစ္ အား အသံုးျပဳကာ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ပါသည္။

Invest Myanmar Summit 2019 အား ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တို႔မွ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

သင္ဟာရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံသူတစ္ဦးလား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံႈမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား? သင္သိရိွလိုသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္အတြက္ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

Download the Invest Myanmar Summit 2019 app today to request appointments* and check out the latest Summit programme.

*Only available to registered Summit participants.