Private school education Myanmar

ပုဂၢလိကပညာေရးလုပ္ငန္းလ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း

ဝယ္လိုအားတိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ပုဂၢလိကပညာေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း အေရအတြက္ကို တိုးပြားေစႏိုင္သည္။

က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ လူလတ္တန္းစားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္မိသားစုမ်ား၏ ႀကီးမားသည့္ အသိုင္းဝိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ပညာေရးလိုလားမႈကို ျမင့္မားေစလ်က္ရွိသည္။ ယင္းအေျခအေနက ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ဆရာမ်ား၊ ပိုမိုေသးငယ္သည့္စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးတြင္ ပိုမို ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳသည့္ နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ယခုခ်ိန္အထိ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာနေအာက္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားကဲ႔သို႔ မွတ္ပုံတင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယင္းေက်ာင္းမ်ားမွာ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုထက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆခံရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သင္႐ုိးညႊန္တမ္းကိုသာ သင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကိုသာ ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနက လိုင္စင္ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။

ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္အက္ဥပေဒအရ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုရွင္းလင္းေစႏိုင္သည့္ ပုဂၢလိကပညာေရးမွတ္ပုံတင္ဥပေဒျဖင့္ အစားထိုးရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ပုဂၢလိကပညာေရးမွတ္ပုံတင္ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းကို လြန္ခဲ႔သည့္သုံးႏွစ္က စတင္ခဲ႔ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ယခုေနာက္ဆုံးျပ႒ာန္းမႈက ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ပိုမိုေပၚထြက္ေရးကို အားေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး မိဘမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ပိုမိုရရွိလာကာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မည့္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈလည္းျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတိုးျမင့္မႈအလားအလာမွာ လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ထိပ္တန္းပုဂၢလိကႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည့္ Dulwich College International ႏွင့္ British School Yangon တို႔၏ တိုးခ်ဲ႕မႈက ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံစာရင္းဝင္ Yoma Strategic ကေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးသည့္ Dulwich College က ပန္းလႈိင္ရွိ ၄င္း၏ပရဝုမ္ထဲသို႔ Star City ကို ေပါင္းထည့္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ပရဝုမ္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ကြင္းမ်ားရွိၿပီး ေက်ာင္းသား ၁,၄၀၀ အထိ ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္သည္။

British School Yangon သည္ ၂၅ မီတာရွိ ေရကူးကန္တစ္ခု၊ အားကစားခန္းမတစ္ခု၊ တြယ္တက္နံရံတစ္ခုႏွင့္ ထိုင္ခုံ ၅၀၀ ပါခန္းမႀကီး တစ္ခုအပါအဝင္ ေခတ္မီအေဆာက္အဦ၊ ကိရိယာမ်ားပါဝင္သည့္ ပရဝုမ္သစ္တစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဝယ္လိုအား တဟုန္ထိုးျမင့္တက္

ISC Research ၏ သုေတသနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ ၂၀၁၂မွ ၂၀၁၇ ၾကား ၂၅ မွ ၅၀ အထိ ႏွစ္ဆျဖစ္လာခဲ႔ၿပီး ေက်ာင္းအပ္ေက်ာင္းသားစုစုေပါင္း ၁၈,၃၇၃ ရွိခဲ႔သည္။

ထို႔အျပင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေပါင္း ၄၃၈ ေက်ာင္းရွိၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ႏွစ္က ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ေက်ာ္ရွိခဲ႔သည္ဟု အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးက႑စီမံခ်က္ ၂၀၁၆-၂၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာသင္႐ုိးကို သင္ၾကားသည့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား ငါးႏွစ္သက္တမ္းရွိ လိုင္စင္တစ္ခုကို ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုင္စင္မွာ ေက်ာင္း၏ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ သင္ၾကားမႈအခ်ဳိးမ်ား၊ သင္႐ိုး၊ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈႏွင့္ လုံျခံဳေရးတို႔အား အကဲျဖတ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကပညာေရးမွတ္ပုံတင္ဥပေဒၾကမ္းက ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးက႑စီမံခ်က္က မသင္မေနရမူလတန္းပညာေရးကို တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္မားမႈကို ကိုင္တြယ္ျခင္းအပါအဝင္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ကိုင္တြယ္ရန္ ႀကိဳပမ္းလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အသက္ငါးႏွစ္ႏွင့္ ၁၆ႏွစ္အတြင္း ကေလး ၂ဒသမ၇သန္းမွာ မူလတန္းေက်ာင္းကို မတက္သို႔မဟုတ္ မၿပီးဆုံးေၾကာင္း သိရသည္။ တရားဝင္မဟုတ္သည့္ မူလတန္းပညာေရးအစီစဥ္က ေက်ာင္းမေနႏိုင္သည့္ အသက္ ၁၀ႏွစ္ႏွင့္ ၁၄ႏွစ္အတြင္း ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္အခမဲ႔ေပးျခင္းျဖင့္ ကြာဟခ်က္ကို က်ဥ္းသြားေအာင္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

ေပးထားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိျခင္းက ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္မားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမႈေရးက႑အထူးကၽြမ္းက်င္သူ ေဒါက္တာ ခရစၥတိုဖာစပို႔က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာစကားအတားအဆီးမ်ားကလည္း ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကိုျမင့္မားေစသည္။ ထို႔အျပင္ ဗမာမဟုတ္သူအမ်ားစုေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းကို ေထာက္ခံမႈျမင့္မားေနသည္။

ေနာက္ထပ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ

ပညာေရးက႑ေငြေၾကးမလုံေလာက္မႈမွာ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ နာတာရွည္ေရာဂါကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၁ခုနွစ္မတိုင္မီႏွစ္မ်ားက ဂ်ီဒီပီ၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ သုံးစြဲခဲ႔ရသည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပညာေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္၏ ၈ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတိုးျမင့္သုံးစြဲေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသးသည္။

ပညာေရးအသုံးစရိတ္တိုးျမင့္လာသည့္အျပင္ ပညာေရးက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုဆြဲေဆာင္ရန္ NLD အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

ပုဂၢလိကပညာေရးက႑ကိုျမင့္တင္သည့္အေနျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနက အတည္ျပဳထားသည့္ သင္႐ိုး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာသင္႐ိုးတစ္ခုကို သင္ၾကားေနေသာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိကာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ဧၿပီလက ေၾကညာခဲ႔သည္။

လုံေလာက္မႈမရွိသည့္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊ မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ တကၠသိုလ္မ်ားကာလရွည္ ပိတ္ထားရမႈအျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၿမိဳ႕ေနအမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာေစရန္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ျပင္တြင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမွာ ထိခိုက္ခဲ႔သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး႒ာန ၁၆၃ ခုအနက္ ၆၆ ခုကိုသာ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရၿပီး က်န္႒ာနမ်ားကို ၆၁ ခုအားထိန္းခ်ဳပ္ေသာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီး႒ာန အပါအဝင္ ဝန္ႀကီး႒ာန ၁၂ခုက ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ႔သည္ဟု ဝန္ႀကီး႒ာနအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခင္စစ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ မတူညီသည္မွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး႒ာနမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုေပးျခင္းအားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑ တိုးတက္ေအာင္ NLD အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆင့္မမီေသာ ပံ့ပိုးမႈအေဆာက္အအုံ၊ လိုအပ္သည့္ကိရိယာမ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားေနထိုင္သည့္ အိမ္ရာမလုံေလာက္မႈအပါအဝင္ ေက်ာ္လႊားရမည့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေသးသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ အမ်ားအျပားမွာ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ႔ရသည္။ ၂၀၁၁ႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာေက်ာင္းသား ၇,၂၀၀ ခန္႔ ျပည္ပထြက္ပညာသင္ၾကားခဲ႔ၿပီး အမ်ားအျပားမွာ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ဂ်ပန္သို႔ သြားေရာက္ခဲ႔သည္။

Trickle down effect

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြကို အရင္းအျမစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ရရွိေနသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွာ တစ္ဦးခ်င္းလွဴဒါန္းမႈမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာမွီခိုေနရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေကာလိပ္မ်ားကဲ႔သို႔ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ဘ႑ာေထာက္ပ႔ံမႈရရွိေသးသည္။

ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရတို႔က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ Myanmar Education Consortium သည္ တိုင္းရင္းသားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဒၚလာ ၂၂ သန္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသည္။

၂၀၁၀ႏွင့္ ၂၀၁၅အတြင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနသည္ စာသင္ခန္းသစ္ ၁၁,၇၇၆ ခန္းပါေသာ စာသင္ေက်ာင္းသစ္ ၇၆၁၆ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္ဟု အမ်ဳိးသားပညာေရးက႑စီမံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအေရအတြက္ မ်ားျပားလာျခင္းက လစာေကာင္းေသာ သင္ၾကားေရးရာထူးမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာကို သင္ၾကားေပးသည့္ ႏိုင္ငံျခားပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းအေရအတြက္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ တိုးပြားမႈက စံႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ျမင့္မားေစသည္။ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းသစ္အားလုံးကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရန္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕တစ္ခု လိုအပ္မည္ဟု ရန္ကုန္ရွိ ပုဂၢလိကေကာလိပ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ Amara Institute ကိုတည္ေထာင္သူ ဦးမင္းေကာင္းက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

သင္ဟာရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံသူတစ္ဦးလား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံႈမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား? သင္သိရိွလိုသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္အတြက္ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

Download the Invest Myanmar Summit 2019 app today to request appointments* and check out the latest Summit programme.

*Only available to registered Summit participants.