Investment Myanmar Foreign Investment

၂၀၁၉ မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေတြ႕ျမင္ရေတာ့မည္ ဟု DICA ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ၊ ေျမပိုင္ဆုိင္ရယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ တြင္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ သူဘာေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဆုိသည္တို႔ကို ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

ေမး။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဦးစားေပးက႑ေတြက ဘာေတြလဲ။ ဟိုအရင္က ဦးစားေပးေတြနဲ႔ ဘာျခားနားမႈရွိလဲ။

ေျဖ။ ။ ၂၀၁၂ ခု အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ သီးသီးသန္႔သန္႔ဦးစားေပးရယ္လို႔ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၂ ကစၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္းနဲ႔ က႑ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းေတြ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဓိကက႑ ၄ ခု ရွိပါတယ္ – ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္သည္ ဤက႑မ်ားသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပိုမိုဝင္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၂၀၁၆ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကေသာအခါ လုပ္ငန္းအလိုက္ အက်ိဳးခံရလဒ္မ်ားကို ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာလည္း အဆင္ေခ်ာခဲ့ပါတယ္။ ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လုပ္အားမ်ားစြာ လုိအပ္တဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးကေတာ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ မေရာက္ေသးဘူး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဘက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဝင္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနရတုန္းပဲ။

ေမး။ ။ ႏုိင္ငံတကာ tenders ေတြ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြလို တျခားအက်ိဳးခံရလဒ္မ်ား ေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္မွာလား။

ေျဖ။ ။ ပထမအဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ စီမံကိန္းဘဏ္ဆိုတာရွိတယ္။ အစိုးရစီမံကိန္းေတြအားလံုး အထူးသျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေတြဟာ စီမံကိန္းဘက္ကေနၿပီး tender အဆိုျပဳ အစီအစဥ္နဲ႔ tender ခ်ေပးမွာပါ။ စီမံကိန္းဘဏ္ကို စီမံ-ဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာနက ဖြဲ႕စည္းေနပါတယ္။ စီမံကိန္းေတြပါဝင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလာေလာဆယ္မွာ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေနပါတယ္။
ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အလားအလာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး သေဘာတူခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ညိႇႏိႈင္းေနၾကပါတယ္။

တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလို ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္စီမံကိန္းေတြကို ညိႇႏိႈင္းေနပါတယ္၊ ဒီစႀကႍတေလွ်ာက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ တျခားဆက္စပ္စီမံကိန္းေတြရွိပါမယ္။ ဒီစီမံကိန္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြကို တ႐ုပ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွသာမက မည္သိႏိုင္ငံမဆုိ tender တြင္ အဆိုျပဳတင္ႏိုင္ၾကပါမယ္။

ေမး။ ။ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးဦးစားေပးမႈ ႐ုတ္သိမ္းသြားရင္ေတြရႏုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ စုိးရိမ္ေနၾကပါတယ္၊ အဲ့ဒါအတြက္ စိတ္ပူမိပါသလား။

ေျဖ။ ။ ရခုိင္အၾကပ္အတည္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး European Union (EU) က ေပးထားတဲ့ Generalized System of Preferences (GSP) ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ျပမႈေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔က ေလ့လာေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ျမန္မာျပည္ကို ေစလႊတ္လုိက္လုိ႔ အဲဒီအဖြဲ႔ဟာ ပုဂၢလိကက႑၊ အစုိးရဌာနေတြနဲ႔ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုသြားခဲ့ပါတယ္။

EU ဟာ GSP ျပန္႐ုတ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္ပါဘူး။ အဲဒီလုိလုပ္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိခုိက္ေစႏုိင္႐ံုမွ်မက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ပါ အကယ့္အဟန္႔အတားႀကီး ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ေစခ်င္ရင္ poverty ကို ဖယ္ရွားပစ္ရပါမယ္။ ဒီမုိကေရစီက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္တင္ အေရးႀကီးတာ မဟုတ္ပါဘူ။၊ EU အပါအဝင္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးရွိ ႏုိင္ငံတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ GSP ကိုသာ ျပန္႐ုတ္လိုက္ရင္ ျမန္မာတစ္ဝွန္းက စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ လက္လုပ္လက္စားအလုပ္သမားေတြရဲ႕ဘဝေတြ တကယ့္ကို အခက္အခဲနဲ႔ ႀကံဳၾကရပါလိမ့္မယ္။

ေမး။ ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ရရိွေအာင္ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈေတြက ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္မလဲ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုင္တြယ္ေနတ့ဲ ပထမစိန္ေခၚမႈကေတာ့ ေျမရရွိေရးပါပဲ။ ဒီကိစၥဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြအတြက္ အႀကီးဆံုးအခက္အခဲေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျမဥပေဒေတြက ေခတ္မမီေတာ့ဘူး။ ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီ။ ေျမရရွိဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းေတြက ႐ႈတ္ေထြးလြန္းတယ္။ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမွာလည္း ဝန္ႀကီးဌာနအမ်ဳိးမ်ဳိးပါဝင္ ပတ္သက္ေနတယ္၊ ေျမတစ္ကြက္ကို အမ်ဳိးအစားတစ္ခုမွ အျခားအမ်ဳိးအစားတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔လဲ ခက္ခဲတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ ေျမရရွိေရးဟာ ျပည္တြင္းကေရာ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ လူေတြအတြက္ အလြန္႐ႈတ္ေထြးတဲ့ အခက္အခဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။

အမ်ဳိးသား ေျမအသံုးခ်ေရးမူဝါဒကို သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကိုင္တြယ္ၿပီး ဥပေဒေတြအားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳစုစည္းႏုိင္မယ့္ အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒကို ေရးဆြဲေနပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွ အစိုးရက ေျမရေရး၊ ပိုင္ရွင္လႊဲေျပာင္းေရးစတာေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္လူေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလံုးအတြက္ လြယ္လြယ္ကူကူလုပ္လို႔ရေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ဆုိတာကို အစိုးရက စဥ္းစားသံုးသပ္ပါလိမ့္မယ္။
ဒုတိယစိန္ေခၚမႈကေတာ့ အေျခခံအေဆာက္အအံု – အထူးသျဖင့္လွ်ပ္စစ္မီးပါ။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက စက္မႈလုပ္ငန္းေတြအတြက္ လွ်ပ္စစ္လံုလံုေလာက္ေလာက္ မေပးႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဒီအခက္အခဲႏွစ္ခုဟာ အဓိကကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ့္ စိန္ေခၚမႈ ႏွစ္ခုလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ႏုိဝင္ဘာအတြင္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ပက္သက္၍အနည္းငယ္ရွင္းျပေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ဒီဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိစၥမွာ လက္ရွိဝန္ႀကီးဌာနေတြအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ပါပဲ။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ေယာက္ကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါမစ္ ထုတ္ေပးလုိက္ရင္ေတာင္ အဲဒီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူအဖို႔ အျခားဝန္ႀကီးဌာနေတြဆီက သက္ဆုိင္ရာလုိအပ္တဲ့ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတြ၊ လုိင္စင္ေတြရဖုိ႔ အေတာ္ခက္ခဲေနႏိုင္ပါေသးတယ္၊ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူစတင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို အကူအညီေပးဖုိ႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ညိႇႏႈိင္းမႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္က လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

ဒါဟာ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္က ဖြဲ႕စည္းရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲက တစ္ခုပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ သူတို႔လုပ္ငန္းေတြ လြယ္ကူေခ်ာေမာေအာင္လုပ္ရာမွာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ႐ုိးရွင္းလြယ္ကူလာေစရန္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေရးကို ဝန္ႀကီးဌာနသစ္က လုပ္ပါမယ္။ ဒီလိုလုပ္ဖုိ႔အတြက္ စံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ခ်မွတ္ထားရွိပါမယ္။

ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေနာက္အလုပ္တစ္ခုကေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေပးဖုိ႔ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းမႈေတြကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေပးဖုိ႔ပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး အာဆီယံႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြကိုလဲ ကိုင္တြယ္ပါမယ္။

ေမး။ ။ အနာဂတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခင္းအက်င္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို ဘယ္လို႐ႈျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကလည္း အျပည့္အဝေနသားတက်ရွိေနၿပီ၊ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒလည္း ျပ႒ာန္းၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ဖုိ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္ေတြကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဖန္တီးၿပီးၿပီျဖစ္လို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္လာဖို႔အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပတ္ဝန္းက်င္ရွိေနၿပီလုိ႔ ယူဆပါတယ္။

၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွာ ျမန္မာဟာ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းထဲကို အျပည့္အဝပါဝင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံဟာ ေဒသတြင္း ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္နဲ႔ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ေတြထဲကို ေပါင္းစည္းေရာက္ရွိေတာ့မွာပါ။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးတည္းအျမင္ ေျပာရရင္ ၂၀၁၉ မွာ ႏိုင္ငံထဲကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမိုဝင္လာၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။

Photo Credit: Thuya Zaw | Frontier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

သင္ဟာရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံသူတစ္ဦးလား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံႈမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား? သင္သိရိွလိုသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္အတြက္ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

Download the Invest Myanmar Summit 2019 app today to request appointments* and check out the latest Summit programme.

*Only available to registered Summit participants.