Myanmar agriculture startups sustainable development

ရွင္းလင္းခ်က္ – ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း – MSDP (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ကို ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ပင္မစီမံခ်က္သည္ ၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအားလံုး ညႇိႏႈိင္း၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမူေဘာင္ကို ခ်ေပးပါသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္လက္ရွိႏွင့္ ေနာင္ေဆာင္ရြက္မည့္ မူၾကမ္းမ်ားကို စုစည္းထားေသာ စာမ်က္ႏွာ (၆၆) မ်က္ႏွာပါ အဆိုပါ စီမံခ်က္တြင္ မ႑ိဳင္ (၃) ခု၊ ရည္မွန္းခ်က္ (၅) ခု၊ မဟာဗ်ဴဟာ (၂၈) ခုႏွင့္ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေရး အစီအစဥ္ (၂၅၁) ခု ပါ၀င္သည္။

ေနာင္လာမည့္လမ်ား ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို MSDP ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ကိုက္ညီမႈအေပၚအေျခခံ၍ စိစစ္သံုးသပ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ကို စီမံကိန္းႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား အျဖစ္ ထပ္မံခြဲျခမ္းမည္၊ စိတ္ခ်ရမႈကို စိစစ္မည္၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္မည္၊ ကုန္က်ေငြကို တြက္ခ်က္မည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ညႇိႏႈိင္းမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ စီမံကိန္းဘဏ္ထူေထာင္ထားရွိမည္။ လူထု ပါ၀င္မႈကို အားေပးရန္ Online Portal တစ္ခုကိုလည္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားမည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရလ်င္ MSDP သည္ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ားဖန္တီးေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ကို စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ ပင္မအင္ဂ်င္ေမာင္းႏွင္အားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေစ်းကြက္အေျခခံ ေျဖရွင္းနည္းကို ဦးစားေပးသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားအတြက္ လာမည့္လမ်ား၊ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ထြက္ေပၚလာဖြယ္ရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား၏ လမ္းညႊန္သဖြယ္ MSDP ကို အသံုးျပဳႏိုင္ေပသည္။

ဤစီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ဖတ္႐ႈရန္အခ်ိန္မရွိပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈရန္ျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့ ထိပ္တန္းဦးစားေပးအစီအစဥ္ ပထမ မဏၰိဳင္၊ ပထမ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပထမမဟာဗ်ဴဟာပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔သည္ အတူတူလက္တြဲ၍ သြားသည္ဟု အစိုးရက ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

MSDP သည္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ Federal ၀ါဒကို ဦးတည္ၿပီး သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈအား ဗဟုိမွ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရေအာင္လုပ္မည္၊ ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသးေသာေဒသတြင္ တာ၀န္သိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အစိုးရက ေထာက္ခံၿပီး ဦးစားေပးမည္ဟု ဆုိလုိသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
MSDP သည္ ထိေရာက္မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တိုင္းတြင္ ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ႀကိဳတင္မွန္းဆႏုိင္မႈတုိ႔ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အစိုးရသည္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒလုိက္နာေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္သည္။ ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေအာက္အဆင့္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ ၀ယ္ယူေရးအတြက္ အၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈကို ထူေထာင္ထားရွိမည္။

အႀကီးစားစီးပြားေရး
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ သတိရွိေရးမွာ အဓိကလုိရင္းအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရက ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ထားလိုသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဗဟုိဘဏ္၏ အေထာက္အပံ့ကို မဆိုစေလာက္အဆင့္ထက္ မပိုေစရန္ ေလ်ာ့ခ်လိုသည္။

ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းႏွင့္ ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္တြယ္ႏုိင္ရန္ ဗဟုိဘဏ္သည္ ေစ်းကြက္အေျချပဳစနစ္ဆီသို႔ ေရွး႐ႈၿပီး တရားမ၀င္ေငြလႊဲစနစ္ကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္။ အဆံုးတစ္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံျခားအရံေငြကို ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားတြင္ မထားဘဲ ဗဟုိဘဏ္တြင္ထားရွိမည္။ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈအႏၱရာယ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေငြလဲ ေလလံေစ်းမ်ား ထူေထာင္ၿပီး ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံျခားေငြ ၀ယ္လိုအားကို ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးမည္။ Interbank, repo ႏွင့္ bond ေစ်းကြက္အပါအ၀င္ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားထူေထာင္၍ စီးပြားေရးခုိင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္။

အခြန္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခြန္မွရေသာ ဘ႑ာေငြမွာ GDP ၏ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိရာ ASEAN ထဲတြင္ အနည္းဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ အခြန္ဘ႑ာသိသိသာသာတိုးတက္ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန IRD ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္။ အီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးစနစ္ကို တိုးခ်ဲ႕မည္၊ အခြန္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒအသစ္၊ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒႏွင့္ VAT ဥပေဒအပါအ၀င္ ေခတ္မီအခြန္ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းမည္။

ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (State-Economic Enterprises – SEE)
SEE အရည္အတြက္ အနည္းငယ္မွာ အစိုးရအတြက္ အေရးပါေသာ ဘ႑ာေငြရရွိရာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အမ်ားစုမွာမူ ႏုိင္ငံအတြက္ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမ်ားသာျဖစ္ေနသည္။ MSDP သည္ SEE မ်ားကို ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းအရ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားမည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈတိုးျမႇင့္ၿပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို ျပဳျပင္မည္။ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္၀က္တစ္ပ်က္ သုိ႔မဟုတ္ လံုး၀ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ပစ္မည္။ အစိုးရက စည္းကမ္းဥပေဒလုိက္နာေရးကိုသာ အာ႐ံုထားလုပ္ကိုင္မည္။

ဦးစားေပးက႑မ်ား
ပုဂၢလိကက႑ကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈအသိရွိေသာ၊ လူမႈေရးတာ၀န္သိေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေမာင္းႏွင္အားအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္အတူ အရည္အခ်င္းရွိေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးေရးကို MSDP က အေလးထားလုပ္ကိုင္မည္၊ လက္ရွိစီးပြားေရးအေဆာက္အအံုအရ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္မည္။

ေစ်းကြက္ရရွိေရး၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိေရး၊ ေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ၊ စက္ကိရိယာႏွင့္ နည္းပညာရရွိႏိုင္မႈတို႔ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစးျခင္းျဖင့္ ဤက႑မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အစိုးရက အားေပးကူညီေဆာင္ရြက္မည္။

အမ်ဳိးသားဆန္းသစ္ေရးမူဝါဒအရ ျပည္တြင္းစြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားစတင္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးတြင္ ပါ၀င္လာေအာင္အကူအညီေပးမည္။ ဆက္စပ္ကာလတြင္ အစိုးရသည္ ေနာင္မေ၀းေတာ့သည့္ ကာလတြင္ ေရာက္လာေတာ့မည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္အေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ား တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္။

ကုန္သြယ္ေရး
ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒကို လစ္ဘရယ္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံမႈမ်ားအရ ျပန္လည္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည္။ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အေကာက္ခြန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ႐ိုးရွင္းေအာင္ျပဳျပင္ၿပီး ခုိင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္။ သြင္းကုန္ခြန္ကို က်ဳိးေၾကာင္းညီညြတ္စြာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္မည္။

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
လူဦးေရ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ကသာ တရား၀င္ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈကို ရရွိၾကၿပီး ျပည္တြင္းဘ႑ာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ ကန္႔သတ္ထားေသာေၾကာင့္ ယခုက႑အေပၚ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

ျပည္တြင္းမွ ေငြးေခ်းယူသူမ်ားကို က်ပ္ေငြ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြတို႔ျဖင့္ထုတ္ေခ်းေပးရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ အတူ ဘဏ္မ်ားအၾကား ေငြေခ်းေပးျခင္းတို႔တြင္ပါ၀င္ရန္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားတြင္လည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းဘဏ္အဖြဲ႕အစည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရလိမ္႔မည္။ မိုဘိုင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးနည္းပညာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္မည္။ ေနာက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းက႑ မဟာဗ်ဴဟာကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္မည္။ အာမခံက႑ကိုလည္း ခိုင္မာေအာင္လုပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေျဖေလ်ာ့ေပးမည္။

ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကို ေထာက္ကူမႈျမင့္မားေစရန္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အတြက္တိုးတက္သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္မည္။

အေျခခံအေဆာက္အအုံ
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအရ အေရးပါသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ပုိမိုႀကီးမားသည့္ ၿမိဳ႕ျပေက်းလက္ဆက္သြယ္မႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမာေစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံတို႔ပါ၀င္သည္။

မူအားျဖင့္ စီးပြားေရးအရ အလားအလာရွိေသာ အျမတ္ရရန္ေသခ်ာေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရ-ပုဂၢလိကဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တျခားဆန္းသစ္သည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ ဘ႑ာေရးပုံစံမ်ားမွတဆင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္။ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစၾကၤန္လမ္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္။ ရထားလမ္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္မည္။ ေက်းလက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးခ်ိတ္ဆက္မႈကိုလည္း အမ်ဳိးသားေက်းလက္လမ္း အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအစီအစဥ္သစ္တစ္ခုမွတဆင့္ အပါအ၀င္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္မည္။

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး
ပညာေရးစနစ္သည္ အားေကာင္းသည့္စီးပြားေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ဟု အစိုးရက ႐ႈျမင္ၿပီး အားေကာင္းသည့္ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေပၚေရးကို ပ့ံပိုးမည္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္လည္း အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနၿပီး ပုဂၢလိကက႑ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဦးစားေပးရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ စနစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္မည္ျဖစ္သည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံခ်က္က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟေဗဒစနစ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ထိန္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ တိုးတက္သည့္အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို တရားမ၀င္ ပ်က္စီးေစသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေရးယူရန္ ျပ႒ာန္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္အပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မထိခိုက္သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အားေပးမည္ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မွာ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း သိသိသာသာ ျမင့္မားလာသည္။ လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းရန္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲမဟုတ္သည့္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားၾကား ဟန္ခ်က္ညီမွ်ရန္ အစိုးရက လိုလားေနသည္။

ဆန္းသစ္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိသည့္စြမ္းအင္တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွာ ဦးစားေပးျဖစ္ကာ ေနေရာင္ျခည္၊ ေလ၊ ေရႏွင့္ ဘူမိအပူစြမ္းအင္တို႔ကဲ႔သို ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပါၾကြယ္၀သည့္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးခ်ႏိုင္သည္။

စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ဖန္တီးျခင္းအျပင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔တြင္ ပုဂၢလိကက႑ ပိုမိုပါ၀င္လာေစေရး ေခ်ာေမာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ MSDP က ရည္ရြယ္ထားသည္။

သဘာ၀သယံဇာတ
သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ လြဲမွားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ မရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မဖြံ႕ၿဖိဳးရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ယခုအခါ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ သစ္ေတာမ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ား၊ ေတာင္ရွိရာေဒသမ်ား၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္စီမံရန္ လိုအပ္သည့္ အဆင့္အားလုံးတြင္ လိုအပ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအပါအ၀င္ ေရရွည္ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ျဖစ္သည္။

ေျမႀကီးမွသယံဇာတထုတ္ယူသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္အခြန္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူသည့္လုပ္ငန္းမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈအစီစဥ္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အရွိန္ျမင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ MSDP ကရည္ရြယ္ထားသည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား
စဥ္ဆက္မျပတ္ေကာင္းမြန္သည့္ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ တန္ဘိုးနည္းအိမ္ယာ မ်ားအတြက္ အစီစဥ္အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားအိမ္ယာမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အစိုးရက ရည္ရြယ္ထားသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အစဥ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈေအာင္ျမင္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေဂဟခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔ကို အဓိ္ကထား၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး႒ာနသည္ MSDP အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ အဓိကက်သည့္အရာျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီး႒ာနက MSDP အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးယူနစ္႒ာနကို ေနရာေပးထားၿပီး လမ္းညႊန္မႈေပးျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းတို႔အတြက္ ၎ယူနစ္တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

MSDP အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးယူနစ္တြင္ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးညိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီညိႏႈိင္းေရးယူနစ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး႒ာန၏ စီမံကိန္းႏွင့္ မူဝါဒအကဲျဖတ္ခ်က္႒ာန၊ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံ႒ာနတို႔ပါ၀င္သည္။ ထို႔အျပင္ တိုးတက္မႈကို အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကိုလည္း အစီရင္ခံမည္ျဖစ္သည္။

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

သင္ဟာရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံသူတစ္ဦးလား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံႈမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား? သင္သိရိွလိုသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္အတြက္ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

Download the Invest Myanmar Summit 2019 app today to request appointments* and check out the latest Summit programme.

*Only available to registered Summit participants.