Myanmar economy reforms

အဓိကစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အခ်ိန္ဇယား

National League for Democracy အစုိးရသည္ ႐ံုးစထိုင္သည့္ ၂၀၁၆ ဧၿပီလမွစ၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူေစရန္ရည္သန္လ်က္ အေရးႀကီးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေတာ္မ်ားမ်ားလုပ္ကိုင္လာခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔ကို အခ်ိန္ဇယားအလိုက္ အတိုအက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

၂၀၁၆

ဝန္ႀကီးဌာနအေရအတြက္ကို ၃၆ မွ ၂၁ အထိ ေလ်ာ့ခ်လိုက္ရာ ဝန္ႀကီးအေရအတြက္မွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားသည္။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အစုိးရအသံုးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတည္ျပဳလက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဗဟုိမွ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား ပိုမိုလုပ္ကိုင္ခြင့္ အာဏာေပးရန္ အစိုးရက စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည္။

မိုဘိုင္းကြန္ယက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ကာလၾကာစြာ ေစာင့္စားေနခဲ့ရေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံတကာဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေစ်းကြက္ကို ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို ဖြင့္ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းေသာ သြင္းကုန္အေပၚခ်မွတ္သည့္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးသည့္ Generalized System of Preferences (GSP) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ” ကို အစားထုိးလိုက္ေသာ “ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ” ကုိ ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။ ဥပေဒသစ္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူရွင္းလင္းသြားေစသည္။ ပိုမိုေသးငယ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာမက်ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ ေထာက္ခံမႈလိုအပ္ေနျခင္းကို ဖယ္ရွားပစ္လုိက္သည္။ ျမန္မာ့ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူေဘာင္ကို ႏုိင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ေစသည္။

၂၀၁၇

ျမန္မာပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးထံ တရားဝင္တစ္ခုခုႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈ မျပဳဘဲ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကို DICA က ပထမဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအဖို႔ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရွယ္ယာရရွိပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ေရးလမ္း ပြင့္သြားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ေလ့လာေရးစစ္တမ္း တစ္ေစာင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား ေဒၚလာ (၅) သန္း၊ ျမန္မာက်ပ္ ၆ ဘီလီယံအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳထားသည္။

အာမခံလုပ္ငန္း ထိန္းေက်ာင္းေရးဘုတ္အဖြဲ႕ (Insurance Business Regulatory Board) က ႏုိင္ငံျခားအာမခံပကုမၸဏီမ်ားအား အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ အာမခံလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ကို ပိုမိုလြတ္လပ္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အာမခံမူဝါဒမ်ား ရာင္းခ်ခြင့္ေပးရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အစီအစဥ္ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။

အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မည့္ ဘ႑ာေရးစနစ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ အရင္းအႏွီးအခြင့္အလမ္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးတုိ႔ အတြက္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ credit rating agency မ်ား ထူေထာင္ရန္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ေရနံလက္လီလက္ကားေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို လမ္းဖြင့္ေပးလုိက္သည့္အေနျဖင့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေလာင္စာဆီ သိုေလွာင္ေရး႐ံုတစ္ခုကို Puma Energy Asia Sun ဖက္စပ္ကုမၸဏီက ဖြင့္လွစ္လုိက္သည္။

ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ဳိးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ေဆး႐ံုသံုးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ရန္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ျပည္တြင္းမိတ္ဖက္ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ ၉၂ ခု သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ ၂၂ ခု အထိ ေလ်ာ့ခ်ပစ္လုိက္ရန္ MIC က ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ျပည္ပမွ လက္လီေရာင္းခ်လိုက္သူမ်ား၊ ေရနံထြက္ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆးခန္းမ်ား၊ အိုးအိမ္တည္ေဆာက္သူမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအားလံုး အက်ဳိးခံစားၾကရသည္။

ဗဟုိဘဏ္သည္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားေအာက္တြင္ ေခတ္မီသတိထားေရးစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဘဏ္မ်ားအေနႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အေပါင္ထား၍ ကာလတိုေခ်းငွားျခင္းမွ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေပၚအေျခခံ၍ ကာလလတ္ေစ်းႏႈန္းေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္က ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆုိင္ရာ ဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။ ကုမၸဏီမ်ား စည္းကမ္းလုိက္နာေစရန္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ရန္၊ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ စြမ္းအင္လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခြန္ဘ႑ာရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ဦးစားေပးက႑ (၁၀)ခု ကို သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ၎တို႔မွာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ သြင္းကုန္အစားထုိးေရး၊ စြမ္းအင္၊ သယ္ပို႔လုပ္ငန္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာႏွင့္ စက္မႈနယ္ေျမတို႔ျဖစ္သည္။

အႏွစ္တစ္ရာေလာက္အိုေဟာင္းေနေသာ ျမန္မာ့ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ (Myanmar Companies Act) ကို အစားထုိးလုိက္သည့္ ျမန္မာ့ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားကုမၸဏီေလးမ်ားအေပၚပိေနေသာ ဝန္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ ကုမၸဏီေထာင္ဖုိ႔ ပိုမိုလြယ္ကူလာသည္။ သက္ဆုိင္ရာေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ အနည္းစု ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ဥပေဒမ်ားပါဝင္သည္။

ဥပေဒသစ္အရ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအဖို႔ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ရန္ပိုမိုလြယ္ကူလာသည္။ ယခင္ဥပေဒေဟာင္းအရ ကုမၸဏီမ်ား သည္ ႏုိင္ငံျခားမွ ရွယ္ယာတစ္ခုတည္းပါလ်င္ပင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္မရွိျခင္းအပါအဝင္ ကန္႔သတ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကန္႔သတ္ခံရသည္။

‘ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဝန္ႀကီးဌာန’ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဟု ဝန္ႀကီးဌာနစသစ္ ႏွစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လုိက္သျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားေလ်ာ့ပါး သက္သာသြားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကြန္ဒုိမီနီယံဥပေဒကို ထုတ္ျပန္လုိက္သျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီမ်ား ကြန္ဒုိမီနီယံ ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ တရားဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရလာသည္။

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားကို ျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းမွ ႏုိင္ငံျခားသို႔ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို ဗဟုိဘဏ္မွ ခြင့္ျပဳလိုက္သျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္ လစ္ဟာေနမႈတစ္ခုကို ျဖည့္ေပးလုိက္ရာ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး ပိုမိုလြယ္ကူသြားသည္။

၂၀၁၈

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အဓိက လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေလးခုကို ေရွ႕တိုးဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ ထုိစီမံကိန္းေလးခု၏ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈသည္ လက္ရွိျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ႏွစ္ဆတိုးေစမည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရး က႑တြင္ ပထမဆံုးအေျပာင္းအလဲအျဖစ္ ပုဂၢလိကပညာေရးက႑တြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဖြင့္ေပးလုိက္သည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဥပေဒတြင္ အစိုးရက ေက်ာင္းဆရာမ်ားအား လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ စာသင္ေက်ာင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏုိင္ငံျခားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း-ျပည္ပဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို လက္လီ၊ လက္ကားကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တင္းၾကပ္စြာကန္႔သတ္ထားေသာ က႑တြင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္သည္ Myanmar Credit Bureau Limited ကုိ တရားဝင္လုိင္စင္ခ်ေပးလုိက္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး credit agency ျဖစ္လာသည္။ ဘဏ္မ်ားကို ေငြထုတ္ေခ်းေရး အဆံုးအျဖတ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအဂ်င္စီက အကူအညီေပးႏုိင္ေတာ့ မည္ျဖစ္ရာ ဘဏ္လုပ္ငန္းပိုမိုလြယ္ကူလာမည္။

စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနက ပုဂၢလိကက႑ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ withholding tax ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ ႏုိင္ငံျခားေပးကမ္းေငြမ်ား ႏုိင္ငံရပ္ျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ဗဟုိဘဏ္က ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ ထိုခြင့္ျပဳမိန္႔သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက လုိင္စင္ခ်ေပးထားေသာ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္။ ယခင္က ႏုိင္ငံျခားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ ေငြေၾကးေခ်းငွားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ျပည္ပစီးပြားဆက္သြယ္မႈဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ကို တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။ ထိုဌာနကို MIC ဥကၠဌ ဦးေသာင္းထြန္းက ဦးေဆာင္ၿပီး DICA လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဌာနကို ႀကီးၾကပ္မည္ျဖစ္သည္။

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

သင္ဟာရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံသူတစ္ဦးလား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံႈမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား? သင္သိရိွလိုသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္အတြက္ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

Download the Invest Myanmar Summit 2019 app today to request appointments* and check out the latest Summit programme.

*Only available to registered Summit participants.