Real Estate Property Market Myanmar

ႏိုင္ငံတကာအိမ္ၿခံေျမ ကုမၸဏီ Colliers International ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

၀၁၈ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရႏုိင္တဲ့ စိတ္ေခၚမႈေတြကို Colliers International မွ Karlo Pobre ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ေမး။   ။၂၀၁၈ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ ဘယ္လိုရွိခဲ့လဲ။

ေျဖ။ ။ ႐ံုးအေဆာက္အဦသစ္မ်ားကို ပိုမိုသက္သာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းေနၾကရာ အဆင့္နိမ့္႐ံုးခန္းေဟာင္းမ်ားမွာ အၾကပ္ေတြ႕ေနၾကသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈပါ လူေနတိုက္ခန္းေစ်းကြက္လည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ျဖစ္ေနသည္။ ေျပာင္းလဲလာ ေနေသာ အေရာင္းအဝယ္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ငွားရမ္းသူမ်ားမွာ ပိုမိုသက္သာေသာ အလယ္အလတ္တန္း ေစ်းကြက္ကိုသာ ဦးလွည့္လာေနၾကသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈပါ တုိက္ခန္းေစ်းကြက္တြင္လည္း သိပ္မက်ယ္လွေသာ စံမွီ၊ ေခတ္မွီ တိုက္ခန္းမ်ား ကိုသာ ဝယ္လုိအားမ်ားလာေနသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လက္လီကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာမီက မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္လီအေရာင္း အဝယ္ႏွင့္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းတြင္ ေနာက္ထပ္ဖြင့္ၿဖိဳးမႈရွိလာမည္ဟု ႐ႈျမင္ရသည္။ စီးပြား-ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အာရွေဒသတလႊားမွ အဓိကလက္လီကုမၸဏီမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ျပသခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာ၏ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ကို ဗီဇာလုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သျဖင့္လည္း ရန္ကုန္သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖင့္လာမည့္ ဧည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးပြားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ကြန္ဒိုမီနီယံ က႑တြင္ ေစ်းကြက္အတြင္းတုိးတက္မႈရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ အထပ္နိမ့္ႏွင့္ အလယ္အလတ္အထပ္ရွိ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်လာႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ေရာင္းလိုအား ပိုေကာင္းလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ေဆာက္လုပ္ဆဲစီမံကိန္းမ်ားကို ပိုမိုအေရာင္းရသြက္ေစရန္ (ဥပမာ- အငွားတိုက္ခန္းမ်ားအျဖစ္) ေျပာင္းလဲ၍ အဆင့္သတ္မွတ္ၾကရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တုိက္တြန္းလုိပါသည္။

ေမး။   ။ ေစ်းကြက္အတြင္း အဓိက စိန္ေခၚမႈေတြက ဘာေတြလဲ။

ေျဖ။ ။ က႑အားလံုးရဲ႕ အနိမ့္စား အလတ္စားေစ်းကြက္ေတြမွာ ဝယ္လုိအားကို မျဖည့္စြက္ႏုိင္ေသးပါဘူး၊ လူေနတိုက္ခန္းျဖစ္ေစ၊ ေစ်းဆုိင္ေတြမွာ ျဖစ္ေစ၊ ဝယ္ယူႏုိင္စြမ္းနဲ႔ သင့္တင့္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္မႈေတြက စိတ္ပူစရာျဖစ္ေနဆဲပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိေဆာက္လုပ္မႈ အရည္အေသြးနဲ႔ေပါ့။ ကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ဝင္ေငြေတြဟာ သင့္တင့္႐ံုသာ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြအဖုိ႔ အငွားခ်ထားရမွာျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားရာမွာျဖစ္ေစ အထူးသတိထားလုပ္ကိုင္ေနၾကရပါတယ္။

အျခားတဖက္မွာလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး စရိတ္နဲ႔ ေျမေစ်းေတြ ႀကီးျမင့္ေနမႈဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ အဟန္႔အတားႀကီးေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြန္ဒုိမီနီယံေတြအတြက္ ကားရပ္နားရာေနရာ ဥပေဒဟာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ တာဝန္ေတြႀကီးေလးေနေစၿပီး တိုက္ခန္းေတြကို အရြယ္အစားေလ်ာ့ေဆာက္ရေတာ့ ေစ်းလည္းေလ်ာ့ေရာင္းရပါေတာ့တယ္။

မၾကာမီက ျပ႒ာန္းလုိက္တဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ ျပန္ျပင္လိုက္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြ တေျဖးေျဖးအေကာင္အထည္ ေပၚလာၿပီျဖစ္ေပမယ့္ စီးပြားနဲ႔ ဥပေဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္ေတြ ခိုင္မာလာၿပီး လြယ္ကူလာေအာင္ ေနာက္ထပ္လုပ္စရာေတြ က်န္ေနပါေသးတယ္။

ေမး။   ။ ေနာက္ေဆာက္ေနတဲ့ ႐ံုးအေဆာက္အဦးေတြက အရည္အေသြးအဆင့္အတန္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရဲ႕လား။

ေျဖ။ ။ ငွားရမ္းမႈအဆင့္ေတြမွာ ျပင္ဆင္လာျခင္းနဲ႔အတူ အားလံုးၿခံဳၾကည့္ရင္ အေဆာက္အဦးအရည္အေသြးေတြ တိုးတက္လာတာေၾကာင့္ အရင္ကလုိ လူေနအိမ္ေတြ တုိက္ခန္းေတြကို ပံုေျပာင္းထားတဲ့ ႐ံုးခန္းေတြကေန သင့္ေလွ်ာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ ႐ံုးအေဆာက္အဦးစစ္စစ္ေတြ ေဆာက္လာတဲ့ ေျပာင္းလဲလာမႈေတြ သိသိသာသာျမင္ေတြလာရ ပါတယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ အႏွံ႕အျပားမွာ အေဆာက္အဦး ဒီဇိုင္းေတြဟာ သိသိသာသာ အဆင့္ျမင့္လာပါတယ္၊ Sule Square နဲ႔ Junction City တုိ႔လုိ ေခတ္မီစီမံကိန္းေတြဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ နမူနာ ျပယုဂ္ေတြပါပဲ။

ကန္႔လန္႔ကာ နံရံစနစ္ေတြ၊ ၾကမ္းျပင္မွ မ်က္ႏွာၾကက္အထိ ျမင့္မားတဲ့ အျမင့္ေပ၊ က်ယ္ေျပာတဲ့ လူေနခန္းမႀကီးေတြ၊ ထိေရာက္တဲ့ ၾကမ္းခင္းျပားနဲ႔ ျပဳလြယ္၊ ျပင္လြယ္ အခင္းအက်င္းေတြကို ပိုၿပီးျမင္ေတြ႕လာရပါတယ္။ အရည္အေသြးနဲ႔ အဆင့္ျမင့္မားတဲ့ အျမင့္စီမံကိန္းေတြ ေနာက္ထပ္လာေနတာနဲ႔ အတူ ႏုိင္ငံတကာစံမီ အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္ ႐ံုးခန္းေနရာေတြလည္း အမ်ားႀကီး လိုအပ္လာမွာကို ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေနတယ္။

ေမး။   ။ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္တန္းကေန အထက္တန္းအဆင့္အထိရွိတဲ့ ျမန္မာမိသားစုေတြ ဘယ္လိုအိမ္ရာမ်ဳိးေတြကို တတ္ႏိုင္ၾကမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဓိက စိုးရိမ္ေနတာတစ္ခုက ဝယ္ႏုိင္မႈအင္အားပါပဲ။

ေျဖ။ ။ မေရာင္းရေသးတဲ့ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ကြန္ဒိုမီနီယံအမ်ားစုဟာ အဆင့္ျမင့္ေတြခ်ည္းပဲ။ ဒါေတြကို လူအမ်ားစုက ဘယ္လိုမွ ဝယ္ႏုိင္ၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ လူလတ္တန္းစားေတြ တိုးလာမယ့္ လကၡဏာလည္း မျမင္ေတြ႕ေသးဘူး။ အဆင့္ျမင့္ စီမံကိန္းေတြကို ေတာင္းဆိုမႈတခ်ဳိ႕ရွိေနတာ မွန္ေသာ္လည္း ဝယ္လိုအားထက္ ရွိေနတဲ့ ေရာင္းလိုအားေတြက အမ်ားႀကီး ပိုသာေနတယ္။

ေငြေၾကးခ်မ္းသာၿပီး အိမ္ဝယ္မယ့္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေျမပါတဲ့ အိမ္ကိုပဲ ဝယ္ေနၾကတုန္းပဲ။ အထူးသျဖင့္ ေျမနဲ႔ လံုးခ်င္းအိမ္ေတြကိုပဲ ေရြးဝယ္ၾကတယ္။ အထပ္ျမင့္ ကြန္ဒုိစိတ္ကူးဟာ ျမန္မာေတြအဖို႔ ေမြးကာစကေလးလိုပဲ ရွိေသးတယ္။ အရင့္အက်က္ မျဖစ္ထြန္းေသးဘူး။ ကြန္ဒုိဝယ္ၿပီဆိုရင္လည္း ေစ်းေကာင္းရရင္ ျပန္ေရာင္းဖုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုလို ဝယ္ထားတာပဲ၊ ကြန္ဒုိမီနီယံအတြက္ ဒုတိယေစ်းကြက္ဟာ ႀကီးထြားျဖစ္ထြန္းမလာေသးပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသားအိမ္ရာအတြက္ စုေဆာင္းေငြအစီအစဥ္ဆုိတာ မရွိေသးဘူး၊ ဒီအခ်ိန္မွာ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒုိေတြ ေရာင္းအားတက္ဖုိ႔ ဘဏ္ေတြရဲ႕ အေထာက္အပံ့ကလည္း အကန္႔အသတ္နဲ႔ပဲ ရွိေနေသးတယ္။

ေမး။   ။ အခုအသစ္ေဆာက္ေနတဲ့ အေဆာက္အဦးေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကို ခင္ဗ်ားဘယ္လို သတ္မွတ္မလဲ။

ေျဖ။ ။ မၾကာမီႏွစ္ေတြကမွ ၿပီးသြားတဲ့ အေဆာက္အဦးေတြကို ေတြ႕ဖူးတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ဝ ႏွစ္ ေလာက္က ေဆာက္ခဲ့တဲ့ တုိက္ေတြနဲ႔ တူေနၿပီး ေဆးေတြက ကြာက်၊ နံရံမွာလည္း အက္ကြဲေၾကာင္းေတြေပၚေနၿပီ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းေတြဟာ အစက ကတိျပဳထားခဲ့တဲ့ အရည္အေသြးမ်ဳိးကိုမသံုးခဲ့ဘူးဆိုတာ သိသာထင္ရွားတယ္။ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒုိ ေတြပါလို႔ ေစ်းကြက္မွာ ေၾကာ္ျငာေရာင္းခဲ့ေပမယ့္ အမွန္က အဆင့္နိမ့္ေတြပါ။

ေနထိုင္သူေတြအတြက္ အေထြေထြသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္ နည္းဥပေဒစည္းကမ္းေတြရွိေပမယ့္ ဒီဇိုင္းနဲ႔ အရည္အေသြးထိမ္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ေတာ့ လံုေလာက္ေအာင္မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အရည္အေသြးစီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကြပ္ကဲေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျပာေနရတာေပါ့။

ေမး။   ။ ရန္ကုန္ၿမိ္ဳ႕ အျပင္ဘက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းေတြက ဘယ္လိုရွိလဲ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ တစ္ခုတည္းအတြက္ေရာ အႀကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြအတြက္ပါ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းေတြအမ်ားႀကီး လုပ္ေနပါတယ္။ တာလတ္နဲ႔ ေရရွည္အခြင့္အလမ္းေတြ အလားအလာေကာင္းပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္နယ္နဲ႔ ကာလတာရွည္ရွိေနခဲ့တဲ့ ကုန္သြယ္ေရးေတြေၾကာင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းလုပ္မယ့္ သေဘာတူခ်က္ေတြ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေျမပါတဲ့ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရး၊ လက္လီအေရာင္းနဲ႔ ေနအိမ္ပါ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၿမိဳ႕နယ္အရြယ္အစားနဲ႔ ဘက္စံုသံုးအေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ေရးေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ မႏၱေလးရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဟာ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏိၵယႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား မဟာဗ်ဴဟာ ေနရာမွာ ရွိေနတာေၾကာင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းနဲ႔ ေထာက္ပို႔လုပ္ငန္းေတြ အလားအလာအလြန္ေကာင္းပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ ေရမီး လုိအပ္ခ်က္ျပႆနာေတြကိုေတာ့ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ဖုိ႔ လုိမွာပါ။

ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းေတြ အလားအလာေကာင္းတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ငပလီ၊ ဧရာဝတီတုိင္းက ေငြေဆာင္၊ တနသၤာရီက ၿမိတ္ ေနရာေတြမွာ အခြင့္အလမ္းေတြ မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကက ခရီးသည္ေတြ အလာေလ်ာ့က်သြားေပမယ့္ တ႐ုတ္ျပည္က ခရီးသြားေတြ တုိးလာေနပါတယ္။

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

သင္ဟာရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံသူတစ္ဦးလား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံႈမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား? သင္သိရိွလိုသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္အတြက္ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

Download the Invest Myanmar Summit 2019 app today to request appointments* and check out the latest Summit programme.

*Only available to registered Summit participants.