Myanmar garment industry textiles

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း တေစ့တေစာင္း

ေမြးကင္းစ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္အတြင္း သိသိသာသာ ႀကီးထြားလာခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀ သာ ရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၂,၇၀၀ အထိ ရွိလာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခ်ဳပ္ေသာအထည္မ်ား၏ အဓိကေစ်းကြက္မွာ ဥေရာပေစ်းကြက္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီသည္ အဓိကေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ခ်ဳပ္လုပ္ၿပီးအထည္ ေဒၚလာ ၅၁၉ သန္းဖိုး တင္ပို႔ခဲ့ရသည္။ ထိုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္သုိ႔ ေဒၚလာ ၂၁၃ သန္းဖုိး တင္ပို႔ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ တြင္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္းသို႔ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္ ေဒၚလာ သန္း ၉၃၀ ဖိုးအထိ တင္ပို႔ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ေဒသတြင္း အျခားအထည္ခ်ဳပ္တုိင္းျပည္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္တြင္ အလုပ္သမား လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္လာျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လို ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးျပႆနာမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႀကီးထြားရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ ခ်ည္ထည္စက္႐ံု၊ ဖိနပ္စက္႐ံုႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းစက္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ ၁.၁ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ၎ျပင္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိေနသည္။ C & A Foundation က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သုေတသနအရ ၂၀၂၀ ခုေလာက္တြင္ ထိုက႑က အလုပ္သမား ၁.၅ သန္းေက်ာ္ကို အလုပ္အကိုင္မ်ားေပးထားလိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအားျဖင့္ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိလာႏုိင္ေပရာ ယခုႏွစ္တြင္ စက္႐ံုတိုးခ်ဲ႕မႈေႏွးေကြးသြားခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဥေရာပသမဂၢမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ SMART Myanmar ၏ ေလ့လာခ်က္အရ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖိနပ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး စက္႐ံုေပါင္း ၁၉ ႐ံု ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ ၂၀၁၃ တြင္ အီးယူက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေပးအပ္ထားေသာ ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရး Generalised System of Preferences (GSP) ဆက္လက္ရရွိမႈအေပၚတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း မူတည္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပါက ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ အခြန္လြတ္တင္သြင္းခြင့္ ဆံုး႐ံႈးသြားႏုိင္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အီးယူက ျမန္မာႏုိင္ငံကို သတိေပးခဲ့သည္။

အီးယူက ကုန္သြယ္ေရးအခြင့္အေရး ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ရံုႏွင့္ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ပ်က္စီးသြားဖြယ္မရွိပါ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔သည္ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားအတြက္ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၾကမည္သာျဖစ္သည္။

အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စက္႐ံုမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပိုးျခင္း Cut, Make, Pack (CMP) ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ ထူေထာင္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤပံုစံအရ ႏုိင္ငံျခားမွ ဝယ္ယူသူသည္ အလုပ္သမားအင္အားမ်ားစြာ သံုးရေသာ အထည္ပိတ္စျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ မွာယူေသာဒီဇိုင္းပံုစံအတိုင္း ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပိုးျခင္းတုိ႔ပါဝင္ေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေပးရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ စက္႐ံုအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အစိုလုပ္ငန္းဟုေခၚေသာ ေဆးဆိုးျခင္း၊ ေရေဆးျခင္းႏွင့္ စက္ပန္း႐ုိက္ႏွိပ္ျခင္းတုိ႔ကိုလည္း လုပ္ကိုင္လာၾကၿပီဟု Smart Myanmar အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Mr. Jacob Clere က ေျပာျပပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ကိုင္အိတ္ႏွင့္ ဖိနပ္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားအတြက္ပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္လာေနရာ အလုပ္သမားမ်ားအဖို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားပါ ေပၚထြန္းေနၿပီဟု Mr. Clere က ေျပာျပပါသည္။ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားသည္ အားကစားဖိနပ္၊ ေျခလ်င္ေတာင္တက္ဖိနပ္၊ ေျခညႇပ္ဖိနပ္ႏွင့္ အျခားပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးတြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရရွိေနၾကၿပီဟု သူကေျပာပါသည္။ “အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ဖိနပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အလုပ္သမား ၅ သိန္းေလာက္ကို ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းေတြေပးဖုိ႔ စက္႐ံုေတြက ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးခ်ေနၾကပါတယ္” ဟု ေျပာပါသည္။

အစိုးရေရာ ပုဂၢလိကပါ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းေက်ာင္းေတြ ရန္ကုန္မွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနပါသည္။ ဥပမာ- စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းေက်ာင္းေတြက တစ္လကို သင္တန္းဆင္း ၅၀၀ ေလာက္ ေမြးထုတ္ေပးေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ လံုေလာက္မႈမရွိေသးဘဲ ေနာက္ထပ္အလားတူ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိေနပါသည္။

Care Myanmar၊ Business Kind Myanmar ႏွင့္ ပ်ဳိးပင္ Pyoe Pin တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Consortium အဖြဲ႕စု ‘ေအာင္ျမင္မႈ’ အဖြဲ႕စုက ထူေထာင္ထားေသာ သင္တန္းတြင္ အလုပ္ၾကပ္မ်ားအား သတ္မွတ္ခ်ိန္ၿပီးစီးေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ထိမ္းသိမ္းမႈတုိ႔ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စက္႐ံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕ထူေထာင္လာၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္လာေသာအခါ အလုပ္ၾကပ္မ်ား၏ အခန္းက႑အလြန္ အေရးပါလာလိမ့္မည္ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္သူ Ms Suzanne Tym က ယူဆထားပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိးတက္လာလ်င္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလည္း ျမင့္လာမည္။ အဖြဲ႕၃ ဖြဲ႕ပါ အမ်ဳိးသား အနိမ့္ဆံုးလစာေကာ္မတီသည္ တစ္ႏွစ္ၾကာေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေမလအတြင္းက အနိမ့္ဆံုးလစာကို တစ္ရက္လုပ္ခ အနိမ့္ဆံုး ၃၆၀၀ က်ပ္မွ ၄၈၀၀ က်ပ္ သို႔ တုိးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

စက္႐ံုတည္ေနရာမ်ား

အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုအမ်ားစုမွာ ရန္ကုန္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိေနၾကေသာ္လည္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္လည္း အထည္စက္႐ံုမ်ားတုိး၍လာေနသည္။ သီလဝါသည္ ရန္ကုန္၏ ေတာင္ဘက္ ၂၅ ကီလုိမီတာရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေဘးတြင္ ၂၄၀၀ ဟက္တာအက်ယ္ရွိ ေျမတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။

၎ျပင္ ရန္ကုန္မွ ကားျဖင့္ ၂ နာရီခန္႔အကြာရွိ ပဲခူးၿမိဳ႕ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တို႔သည္လည္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုအတြက္ အလားအလာေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုနယ္ၿမိဳ႕ႀကီး ႏွစ္ၿမိဳ႕တြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတည္ဖို႔ရန္ မက္လံုးတစ္ခုမွာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အႏွစ္ ၅၀ ေျမငွားရမ္းခြင့္ ရရွိႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MGMA) မွ သိရွိရသည္။

MGMA ၏ အဆိုအရ ပုသိမ္၏ အားနည္းခ်က္တစ္ခုမွာ စက္႐ံုအတြက္ ပစၥည္းမ်ားကို ကားျဖင့္ သယ္ပို႔ေနရမည့္ အေရးပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရကေတာ့ ပုသိမ္တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေဆာက္ဖို႔ စီစဥ္ေနသည္။ လုပ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအဖို႔ ပုသိမ္သည္ ဆြဲအားေကာင္းေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာမည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖားအံတြင္လည္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုေတြ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္အားခက ရန္ကုန္မွာ ထက္ပိုသက္သာသည္။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းေသးေသာ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေသာ စက္႐ံုမ်ားကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၅ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္အထိ ေပးထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၱေလးရွိ စက္႐ံုမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္သာလ်င္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္သည္။ မႏၱေလးသည္ အဝတ္အထည္ထုတ္လုပ္ရာ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ မႏၱေလးေဒသ တစ္ဝိုက္တြင္ ခ်ည္ထည္ ဆိုးေဆးလုပ္ငန္းႏွင့္ အဝတ္အထည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စက္႐ံုႏွင့္ အလုပ္ရံု ရာေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

သင္ဟာရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံသူတစ္ဦးလား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံႈမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား? သင္သိရိွလိုသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္အတြက္ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

Download the Invest Myanmar Summit 2019 app today to request appointments* and check out the latest Summit programme.

*Only available to registered Summit participants.